Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clanger /'klæŋə[r]/  

  • Danh từ
    (Anh) (khẩu ngữ)
    sai lầm rành rành
    drop a brick (clanger)
    xem drop