Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clinker /'kliŋkə[r]/  

  • Danh từ
    xỉ than, clinke

    * Các từ tương tự:
    clinker-built