Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clinker-built /'kliŋkəbilt/  

  • Danh từ
    có vỏ bằng các tấm lợp (lợp lên nhau như ngói lợp) (nói về thuyền)