Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ululate /'ju:ljʊleit/  

  • Động từ
    tru tréo, la hét (vì đau, vì sợ…)