Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tiếng ngoao (mèo); tiếng tru (chó)
    Động từ
    ngoao (mèo); tru (chó)
    thức không ngủ được vì tiếng mèo ngoao suốt đêm