Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng kêu la, tiếng la hét, tiếng hò reo
  ông ta được chào đón bằng tiếng hò reo “Tổng thống muôn năm”
  (tiếng lóng) (Úc, Tân Tây Lan) chầu khao rượu
  what will you haveit's my shout
  anh uống gì nào? đến chầu tớ khao rượu đấy
  Động từ
  (không dùng ở dạng bị động)
  la to, kêu to, thét, la hét, reo hò
  shout for joy
  reo hò vui sướng
  shout [outin pain
  thét lên vì đau
  don't shout at me
  đừng có la hét tôi, đừng có to tiếng với tôi
  tôi la to bảo nó đóng cửa
  họ la hét phản đối
  shout somebody down
  la hét buộc ai phải thôi nói
  đám đông la hét buộc diễn giả phải thôi nói
  shout something from the roof-tops

  * Các từ tương tự:
  shouting, shouting-brake