Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng reo, tiếng hò reo
  tiếng ho khúc khắc (của kẻ bị ho gà…)
  Động từ
  reo, hò reo
  ho khúc khắc
  whoop it up
  (khẩu ngữ)
  hò reo ăn mừng
  sau chiến thắng họ đã hò reo ăn mừng suốt đêm

  * Các từ tương tự:
  whoop-de-do, whoopee, whooping cough, whoops