Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  rú, rít
  cười rú lên
  shriek [outin fright
  sợ hãi rú lên
  shriek [outa warning
  rít lên một lời cảnh cáo
  Danh từ
  tiếng rú, tiếng rít
  tràng cười rú lên
  he gave a shriek of terror
  nó phát ra một tiếng rú khiếp sợ; nó khiếp sợ rú lên