Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whoop-de-do /'hu:pdidu:/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) sự vui nhộn
    sự tho luận sôi nổi
    sự quảng cáo rùm beng