Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số ít) (+ about, against)
    sự la ó; sự phản đối kịch liệt (của quần chúng)
    đã có sự phản đối công khai của quần chúng về sự xây cất một phi cảng mới