Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hullabaloo /hʌləbə'lu:/  

  • Danh từ
    (số nhiều hullabaloos)
    tiếng la ó ồn ào; sự làm rùm beng
    make (raisea hullabaloo
    làm rùm beng