Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

protestation /prəʊte'stei∫n/  

  • Danh từ
    lời tuyên bố long trọng, lời cam đoan
    lời cam đoan là vô tội