Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự làm giảm giá trị
    sự chê bai, sự nói xấu, sự gièm pha, sự công khai chỉ trích