Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commotion /kə'məʊ∫n/  

  • Danh từ
    sự chấn động
    suddenlythere was a great commotion  door
    đột nhiên có sự chấn động lớn ở nhà bên cạnh