Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (khẩu ngữ)
  rất lớn
  a howling injustice
  một điều bất công rất lớn
  a howling shame
  một điều xấu hổ vô cùng