Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    khóc than; than vãn
    wailing voice
    giọng than vãn