Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shouting-brake /'∫aʊtiŋbreik/  

  • Danh từ
    (cũ)
    như estate car