Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (cách viết khác shooting brake)
    (từ Mỹ station-wagon) xe du lịch đít vuông