Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng kêu la, tiếng la hét, tiếng hò reo
  within shouting distance
  trong tầm tiếng hò reo
  be all over bar the shouting
  đã hoàn tất (cuộc tranh tài…), chỉ còn chờ công bố và reo hò hoan hô
  bây giờ phần lớn kết quả bầu cử đã được công bố, ta chỉ còn chờ reo hò hoan hô nữa mà thôi

  * Các từ tương tự:
  shouting-brake