Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  la to, hét to, la hét
  viên đại úy hết to một mệnh lệnh
  tôi không ngủ được vì cháu bé la hét mãi không thôi
  bawl somebody out
  chửi mắng ai

  * Các từ tương tự:
  bawler