Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blubber /'blʌbə[r]/  

 • Danh từ
  mỡ cá voi
  Động từ
  (thường xấu)
  khóc bù lu bù loa

  * Các từ tương tự:
  blubberer, blubberingly, blubbery