Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whimper /'wimpə[r]/  /'hwimpə[r]/

 • Động từ
  rên rỉ; thút thít (vì sợ hoặc đau)
  thút thít nói
  nó thút thít nói: "xin đừng để em một mình"
  Danh từ
  tiếng khóc thút thít; giọng rên rỉ

  * Các từ tương tự:
  whimperer, whimpering