Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whimpering /'wimp ri/  

  • Tính từ
    khóc thút thít; rên rỉ