Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người khóc thút thít; người rên rỉ