Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  la mắng, quở trách
  upbraid someone with (forsomething
  quở trách ai về điều gì

  * Các từ tương tự:
  upbraider, upbraiding, upbraidingly