Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  khiển trách, quở trách
  rebuke somebody for coming to work late
  khiển trách ai vì đi làm trễ giờ
  Danh từ
  sự khiển trách, sự quở trách
  lời khiển trách, lời quở trách

  * Các từ tương tự:
  rebuker