Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    quở mắng, nhiếc móc