Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường số ít; Anh, cũ, khẩu ngữ)
    sự chửi mắng thậm tệ
    give somebody a good wigging
    chửi mắng ai thậm tệ