Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reprehension /repri'henʃn/  

  • Danh từ
    sự quở trách, sự khiển trách, sự mắng m