Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (quá khứ chided, chid; quá khứ phân từ chided, chid, chidden)
  rầy la, trách mắng
  bà ta rầy la nó về tội lười

  * Các từ tương tự:
  chider