Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự quở trách, sự trách mắng, sự mắng nhiếc
    lời quở trách, lời trách mắng, lời mắng nhiếc

    * Các từ tương tự:
    upbraidingly