Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    chê trách; trách mắng
    chị trê trách anh nói dối

    * Các từ tương tự:
    reprover