Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reprover /ri'pru:və/  

  • Danh từ
    người mắng mỏ, người quở trách, người khiển trách