Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  than đá
  cục than
  a hot coal fell out of the fire and burnt the carpet
  một cục than hồng rơi ra ngoài lò và làm cháy tấm thảm
  carry coals to Newcastle
  xem carry
  haul somebody over the coals
  xem haul
  heap coals of fire on somebody's head
  xem heap
  Động từ
  cho (tàu) ăn than
  ăn than, chất đầy than (nói về tàu thủy)

  * Các từ tương tự:
  coal gas, coal tar, coal-bed, coal-bin, coal-black, coal-box, coal-bunker, coal-car, coal-cellar