Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coal gas /'kəʊlgæs/  

  • Danh từ
    khí than đá