Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coal-cellar /'koul,selə/  

  • Danh từ
    hầm than