Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coal-box /'koulbɔks/  

  • Danh từ
    thùng đựng than
    (quân sự), (từ lóng) lựu đạn hoả mù; lựu đạn khói