Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    xe goòng chở than (ở mỏ)