Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coal-bunker /'kəʊl ,bʌŋkə[r]/  

  • Danh từ
    hầm than, kho than (ở hầm tàu…)