Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái cào
  cái cào tiền (ở sòng bạc)
  Động từ
  cào
  rake the soil smooth
  cào đất cho bằng
  cời
  rake out a fire
  cời tro ra khỏi lò
  quét, lia (súng)
  lia súng máy vào phòng tuyến địch
  rake over old ashes
  thức tỉnh lại ký ức cũ (thường là ký ức không hay)
  rake about
  tìm kỹ
  chúng tôi đã tìm kỹ trong tập giấy nhưng không tìm được lá thư
  rake in
  (khẩu ngữ)
  kiếm được khối (tiền), vơ được khối (tiền)
  rake together; rake up
  cào gom lại
  cào lá rụng gom lại thành đống
  tập hợp(người, vật) một cách khó khăn
  we need to rake up two more players to form a team
  chúng tôi cần tập hợp thêm hai đấu thủ nữa để hình thành một đội
  tôi đã không thể gom đủ tiền để mua một cái xe đạp mới
  rake up
  (khẩu ngữ)
  khơi lại, nhắc lại (việc đã qua mà đáng ra quên đi thì hơn)
  rake up old quarrels
  nhắc lại những cuộc cãi cọ trước kia
  don't rake up the past
  chớ có khơi lại quá khứ
  rake around
  tìm kỹ
  chúng tôi đã tìm kỹ trong tập giấy nhưng không tìm được lá thư
  rake in
  (khẩu ngữ)
  kiếm được khối (tiền), vơ được khối (tiền)
  rake together; rake up
  cào gom lại
  cào lá rụng gom lại thành đống
  tập hợp(người, vật) một cách khó khăn
  we need to rake up two more players to form a team
  chúng tôi cần tập hợp thêm hai đấu thủ nữa để hình thành một đội
  tôi đã không thể gom đủ tiền để mua một cái xe đạp mới
  rake up
  (khẩu ngữ)
  khơi lại, nhắc lại (việc đã qua mà đáng ra quên đi thì hơn)
  rake up old quarrels
  nhắc lại những cuộc cãi cọ trước kia
  don't rake up the past
  chớ có khơi lại quá khứ
  Danh từ
  (cũ)
  người chơi bời phóng đãng (đàn ông)
  Danh từ
  độ nghiêng về phía sau (cột buồm, ống khói…)
  độ nghiêng về phía khán giả (sàn diễn)
  Động từ
  nghiêng; đặt nghiêng
  sàn diễn nghiêng hẳn về phía khán giả

  * Các từ tương tự:
  rake-off, rakehell, rakehelly, raker, raket-press, rakety