Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reprehend /repri'hend/  

  • Động từ
    quở trách, quở mắng
    cách cư xử của nó đáng bị quở trách