Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thảm
  lay a carpet
  trải thảm
  a carpet of moss
  một thảm rêu
  on the carpet
  bị gọi đến để quở trách
  pull the carpet (rug) from under somebody's feet
  xem pull
  sweep something under the carpet
  xem sweep
  Động từ
  trải thảm
  carpet the stairs
  trải thảm cầu thang
  bãi cỏ một thảm lá rụng
  (thường ở dạng bị động) quở trách
  bị chủ quở trách

  * Các từ tương tự:
  carpet-bag, carpet-bagger, carpet-bed, carpet-bomb, carpet-bombing, carpet-knight, carpet-raid, carpet-rod, carpet-shark