Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

carpet-bed /'kɑ:pitbed/  

  • Danh từ
    luống cây lùn bố trí thành hình