Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

carpet-knight /'kɑ:pitnait/  

  • Danh từ
    lính ở nhà, lính không ra trận
    người lính giao thiệp với đàn bà con gái