Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    que sắt để giữ thảm ở các cầu thang