Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    loại cá mập da lấm chấm (Tây Thái-bình -dương)