Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) ném bom rải thảm

    * Các từ tương tự:
    carpet-bombing