Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

carpet-bombing /'kɑ:pit,bɔmiɳ/  

  • Danh từ
    sự ném bom rải thảm