Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

carpet-bag /'kɑ:pitbæg/  

  • Danh từ
    túi du lịch bằng vải dày (trước đây)

    * Các từ tương tự:
    carpet-bagger