Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

carpet-bagger /'kɑ:pit bægə[r]/  

  • Danh từ
    ứng cử viên chính trị ngòai khu vực của mình